top of page

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí nájemní smlouvy uzavřené mezi RX Auto, s.r.o. se sídlem

Smetanova 240, Úvaly 25082, IČO: 06044310 DIČ: CZ06044310, (dále jen pronajímatel) a nájemcem o pronájmu vozidla.
 

1. NÁJEMNÍ SMLOUVA
Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou, počínaje datem a hodinou na ní uvedené a zaniká uplynutím sjednané nájemní doby. Dobu nájmu lze prodloužit nejpozději 48 hodin před uplynutím doby, na kterou byla nájemní smlouva původně sjednána, pokud pronajímatel toto prodloužení potvrdí. V takovém případě zůstanou nájemci zachovány všechny sjednané podmínky. Nedojde-li k prodloužení nájemní smlouvy je vrácení vozidla nájemcem později, než v době dohodnuté ve smlouvě považováno za porušení nájemní smlouvy pod pokutou 30.000,- Kč a nájemce souhlasí s tím, že pronajímatel může ohlásit toto vozidlo jako ztracené, nebo zcizené policejním orgánům, příp. podá žalobu na vydání věci u příslušného soudu s tím, že důsledky, které z takové skutečnosti mohou vyplynout, nese výlučně nájemce. Nájemce je povinen doplatit pronájem vč. všech poplatků až do předání vozu zpět pronajímateli v plné výši. Dnem, kdy podle nájemní smlouvy měl vozidlo vrátit pronajímateli navíc ztrácí nárok na omezení své odpovědnosti ze sjednaných podmínek (viz. bod 5). V případě krádeže, nebo havárie vozidla je nájemce povinen platit nájemné, včetně všech dalších poplatků až do té doby, dokud není vůz opraven
v příslušném servise a šetření krádeže ukončeno příslušnými orgány. Pronajímatel je povinen předat nájemci vozidlo v dobrém technickém stavu, v čase a místě uvedeném v nájemní smlouvě. Veškeré zjevné vady, stížnosti a připomínky týkající se pronajatého vozidla musí být nájemcem uplatněny nejpozději při převzetí vozidla a musí být zaznamenány v nájemní smlouvě. Nájemce je povinen vrátit pronajímateli vozidlo včetně veškerého příslušenství a dokumentů, v době a místě uvedeném v nájemní smlouvě a ve stavu, v jakém je převzal. Vozidlo včetně dokladů a klíčů musí převzít k tomu pronajímatelem určená osoba, do té doby nese nájemce plnou zodpovědnost za veškeré škody na vozidle a stav vozidla. O předání a převzetí bude vyhotoven předávací protokol.

 

2. PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ
Nájemce je povinen pronajaté vozidlo užívat výhradně k osobním účelům a dodržovat při tom všechny dopravní, jakož i jiné platné předpisy. Nájemce je povinen pečovat o to, aby na vozidle nevznikla škoda a dodržovat podmínky a doporučení stanovená pronajímatelem. Nájemce je povinen zabezpečit vozidlo proti odcizení, zneužití, nebo poškození. Zejména je povinen po zaparkování nenechávat ve vozidle klíče a dokumenty k němu a vozidlo uzamknout. Porušení některé z těchto povinností je považováno za podstatné porušení smlouvy o pronájmu. Nájemce nesmí přenechat užívání vozidla jiné než ve smlouvě uvedené osobě, zúčastňovat se s vozidlem závodů, soutěží nebo podobných akcí, používat vozidlo k převozu osob či majetku za úplatu, používat vozidlo k tlačení, nebo vlečení automobilů, přívěsů, nebo jiných předmětů a provádět na vozidle změny a úpravy. Nájemce nesmí řídit vozidlo po požití alkoholu, omamných látek, léků a nebo jiných látek, které mohou mít vliv na vnímání a schopnost reakce, nebo takové osobě přenechat vozidlo k řízení, jinak hradí všechny případné škody v plné výši. Pronajímatel je oprávněn požadovat přístup k vozidlu za účelem kontroly, zda je nájemce užívá řádným způsobem v souladu s podmínkami nájemní smlouvy. Nájemce je povinen tuto kontrolu pronajímateli neprodleně umožnit. V případě, že nájemce bude chtít užívat pronajaté vozidlo v zahraničí, je povinen nejdříve si vyžádat svolení pronajímatele. Při udělení svolení je následně možné vozidlo používat pouze zemích EU kromě Rumunska, Bulharska, Estonska, Litvy a Lotyšska. Zároveň je zakázán vjezd do všech kandidátských zemí jako je Makedonie, Černá Hora, Srbsko, Albánie, Bosna a Hercegovina a Kosovo. Nájemce si je vědom toho, že při porušení této povinnosti bude vozidlo nahlášeno jako odcizené a vystavuje se tím možnému zatčení a zadržení vozidla. Nájemce odpovídá pronajímateli za škodu, která by vznikla nedodržením, nebo porušením této povinnosti a v případě, že pronajaté vozidlo bude v zahraničí nájemci zadrženo, nebo zabaveno, je povinen podniknout veškerá opatření nutná k uvolnění vozidla a po celou dobu řádně platit sjednané nájemné. Doba nájmu v tomto případě neskončí dříve, než bude vozidlo předáno zpět
pronajímateli. Nájemce je povinen navíc uhradit všechny vzniklé náklady s dopravou na místo vrácení určené ve smlouvě.

 

3. NÁJEMNÉ A POPLATKY
Nájemce se zavazuje platit nájemné a všechny další poplatky uvedené v nájemní smlouvě, k nimž se zavázal svým podpisem, řádně a včas pronajímateli. Bude-li nájemce v prodlení s placením jakékoliv platby na základě této Smlouvy, zaplatí nájemce pronajímateli denní úrok z prodlení ve výši pěti setin procenta (0,5 %) z dlužné částky za každý započatý den prodlení. V případě pronájmu sjednaného na dobu delší než jeden měsíc, bude účtování, nebo fakturace prováděna průběžně. Měsíční nájemné je splatné předem, vždy na následující měsíc, případně jeho část. Složená záloha dle typu vozidla a délky pronájmu, kterou je povinen nájemce složit u pronajímatele při podpisu nájemní smlouvy formou předautorizace na platební kartě nebo převodem na bankovní účet pronajímatele, bude zúčtována po vrácení vozu. Složením zálohy není dotčena povinnost nájemce platit nájem. Výši zálohy určí pronajímatel, přičemž tato může být v průběhu nájmu navýšena a zúčtována dle skutečných nákladů, které z nájmu vozidla vzniknou.

 

4. OPRAVA A ÚDRŽBA
Běžné opravy, údržba vozidla, jakož i pravidelné servisní prohlídky vozidla provede, nebo zabezpečí na svoje náklady pronajímatel, není- li dohodnuto jinak, nebo kdy potřeba opravy vznikla v důsledku nesprávného používání vozidla, nebo v rozporu s obvyklým způsobem používání, popř. porušením podmínek této nájemní smlouvy. V takových případech nese náklady na opravu v plném rozsahu nájemce a dále nájemce odpovídá za škodu v plném rozsahu, která v důsledku takové činnosti vznikne. Nájemce je povinen umožnit provedení oprav, údržby, servisní prohlídku vozidla a strpět omezení v užívání vozidla v rozsahu nutném pro jejich provedení. V případě, že nájemce nepřistaví pronajatý vůz k pravidelné servisní prohlídce, (zobrazí se na displeji vozu) nebo přistaví vůz po překročení předepsaného limitu o více než 500 km, zaplatí nájemce smluvní pokutu ve výši 10 % z pořizovací ceny vozu a veškeré náklady spojené se servisní prohlídkou.

 

5. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU
Pronajímatel zabezpečuje osobám oprávněným řídit vozidlo pojištění v rozsahu a za podmínek zákonného pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla. Pokud nebylo dohodnuto jinak, hradí nájemce při škodě spoluúčast ve výši 10 % z celkové škody min. 10.000,- Kč za každou způsobenou pojistnou událost. Škoda na příslušenství se hradí v plné výši. Spoluúčast se hradí vždy, když škodu způsobí nájemce, nebo viník není znám, stejně jako náklady na dopravu vozidla zpět k pronajímateli. Pokuty vyměřené nájemci za dopravní přestupky, škody vzniklé ztrátou dokladů, klíčů, nebo příslušenství k vozidlu, včetně nákladů a administrativních poplatků, které bylo třeba vynaložit na nápravu takto vzniklých škod jsou vždy k tíži nájemce.

 

6. NEHODA, POŠKOZENÍ A ODCIZENÍ VOZIDLA
V případě dopravní nehody, poškození, nebo odcizení vozidla, popř. jeho části, poranění, nebo usmrcení osob (bez ohledu na to, zda je zavinil nájemce či nikoliv) je nájemce povinen toto oznámit pronajímateli a Policii, aby nehodu vyšetřila a o šetření, popř. jeho výsledku vydala nájemci potvrzení, které je povinen neprodleně předat pronajímateli. V případě jakékoliv škodní události je nájemce povinen vždy vyplnit všechny údaje požadované ve formuláři „Oznámení o dopravní nehodě“. Nepojízdné vozidlo musí být zabezpečeno před dalším poškozením, nebo odcizením. Nájemce je povinen poskytovat Policii, pronajímateli a jeho pojišťovací společnosti veškerou součinnost potřebnou k plnému prošetření škodní události a spojenou s její likvidací, případně s jejím soudním projednáváním.

 

7. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Zpracování osobních údajů probíhá zásadně zákonným způsobem a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a s novým NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 (známé jako GDPR). Ke zpracování osobních údajů máme vždy zákonný důvod. Zpracování se řídí pravidly a zásadami zpracování.

 

8. OSTATNÍ
Nájemce souhlasí s tím, aby údaje z této nájemní smlouvy vč. jeho osobních údajů byly zpracovány a uchovány v databázi pronajímatele. Užívá-li nájemce vozidlo v rozporu se sjednanými podmínkami, nebo způsobem, kterým způsobuje pronajímateli škodu, nebo tato škoda hrozí, má pronajímatel právo nájemní smlouvu vypovědět s okamžitou platností. Pronajímatel může smlouvu vypovědět rovněž v případě, že nájemce neplatí nájemné v dohodnutých částkách a termínech.
V záležitostech, které nejsou touto nájemní smlouvou (a podmínkami) výslovně upraveny, se nájemní vztah řídí příslušnými ustanoveními právních předpisů České republiky.

bottom of page