Služební vůz pro nového zaměstnance
Nabízí Vám pronájem osobních vozidel podle Vašich požadavků
Zavolejte nám
Disponujeme novými a servisovanými vozy
Dlouhodobě spolupracujeme s významnými tuzemskými i zahraničními partnery.
Zavolejte nám
Vždy se snažíme vyjít vstříc
A poskytnout pronájem vozu Vám přesně na míru
Zavolejte nám

Chcete vůz na víkend, na týden, na měsíc nebo déle?

Potřebujete služební vůz pro nového zaměstnance nebo jen na služební cestu?

Naše spo­leč­nost na­bí­zí pro­ná­jem osob­ních vo­zi­del na ob­do­bí dle pře­dem smlu­ve­ných po­ža­dav­ků kli­en­ta. Ne­zá­le­ží, jest­li jste fy­zic­ká či práv­nic­ká osoba, vždy se sna­ží­me všem vyjít vstříc a po­skyt­nout pro­ná­jem vozu přes­ně na míru. Dis­po­nu­je­me no­vý­mi, pra­vi­del­ně ser­vi­so­va­ný­mi vozy a po­sky­tu­je­me kom­plex­ní služ­by. Dlou­ho­do­bě spo­lu­pra­cu­je­me s vý­znam­ný­mi tu­zem­ský­mi i za­hra­nič­ní­mi part­ne­ry.

Flexibilní doba pronájmu

.

Servisované vozy v záruce

24/7 silniční asistence

.

Transparentní jednání

.

Naše flotila