Vyhněte se hromadné dopravě!
Pronajměte si vlastní vůz a užijte si komfort při cestování
Zavolejte nám
Služební vůz pro nového zaměstnance?
Nabízíme Vám pronájem osobních vozidel dle Vašich požadavků
Zavolejte nám
Disponujeme novými a servisovanými vozy
Dlouhodobě spolupracujeme s významnými tuzemskými i zahraničními partnery.
Zavolejte nám
Vždy se snažíme vyjít naším zákazníkům vstříc
A poskytnout pronájem vozu Vám přesně na míru
Zavolejte nám

Chcete vůz na víkend, na týden, na měsíc nebo déle?

Potřebujete služební vůz pro nového zaměstnance nebo jen na služební cestu?

Naše spo­leč­nost na­bí­zí pro­ná­jem osob­ních vo­zi­del na ob­do­bí dle pře­dem smlu­ve­ných po­ža­dav­ků kli­en­ta. Ne­zá­le­ží, jest­li jste fy­zic­ká či práv­nic­ká osoba, vždy se sna­ží­me všem vyjít vstříc a po­skyt­nout pro­ná­jem vozu přes­ně na míru. Dis­po­nu­je­me no­vý­mi, pra­vi­del­ně ser­vi­so­va­ný­mi vozy a po­sky­tu­je­me kom­plex­ní služ­by. Dlou­ho­do­bě spo­lu­pra­cu­je­me s vý­znam­ný­mi tu­zem­ský­mi i za­hra­nič­ní­mi part­ne­ry.

Flexibilní doba pronájmu

.

Pravidelně servisované vozy

24/7 silniční asistence

.

Transparentní jednání

.